Μελέτες - Επιβλέψεις

Η δραστηριότητά μας στο χώρο των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ξεκινάει από το 1976 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
 

Η εμπειρία των μηχανικών και επιστημονικών συνεργατών μας εστιάζεται στα εξής θέματα:

 • Ανέγερσης εργοστασίων, εμπορικών κέντρων, αποθηκών, εν γένει κτιριάκων έργων και αδειοδοτήσεις αυτών.
 • Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, επιλογή, αξιολόγηση, εγκατάσταση. 
 • Επιλογή, αξιολόγηση, εγκατάσταση παραγωγικών μηχανημάτων και γραμμών.
 • Νέων παραγωγικών μηχανημάτων και γραμμών και υλοποίησή τους.
 • Οργάνωση εργοστασίων.
 • Διαδικασιών παραγωγής, συντήρησης και εν γένει λειτουργίας εργοστασίων και οργανισμών.
 • Επιλογής, αξιολόγησης, εκπαίδευσης στελεχών και εργατοτεχνικού προσωπικού για εργοστασιακές μονάδες.


Εμπειρίες / Αντικείμενα

Δυνατότητες αναλήψεως, επιβλέψεων, κατασκευών και διοικήσεως τεχνικών έργων σχετικών με τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Σε όλες τις παρακάτω δραστηριότητες υπάρχει δυνατότητα αναλήψεως μελετών, επιβλέψεων, διοικήσεως έργων και κατασκευών.
 
 • Βιομηχανία μεταλλικών σωλήνων
 • Βιομηχανία λουτήρων
 • Βιομηχανία επίπλων και επιπλώσεων
 • Βιομηχανία μηχανών και γραμμών συσκευασίας
 • Βιομηχανία υλικών συσκευασίας
 • Βιομηχανία πλαστικών φιλμ
 • Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων
 • Αναμεικτήρια πλαστικών υλών
 • Βιομηχανία τροφίμων νωπών και κατεψυγμένων
 • Ψυγείων νωπών και κατεψυγμένων τροφίμων
 • Αυτόματες αποθήκες με ηλεκτρονική διαχείριση
 • Διεύθυνση και οργάνωση εργοταξίου και έργων
 • Μονάδες ζωϊκού κεφαλαίου και σφαγείων
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
   

Ειδικότητες

Μηχανικοί και εξειδικευμένοι συνεργάτες, που είναι στη διάθεση της εταιρείας ΑΤΚΑ ΑΕ για την διεκπεραίωση τεχνικών έργων σχετικών με τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 
Πιο συγκεκριμένα ειδικότητες Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανικού Παραγωγής, Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος Μηχανικού, Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού, Ενεργειακού Μηχανικού, Χημικού Μηχανικού, Χημικού, Τεχνικού Τροφίμων, Υγιειονολόγου, Μεταλειολόγου-Μεταλουργού Μηχανικού, Μηχανικού Πληροφορικής, Εκπαιδευτών όλων των ειδικοτήτων, Μηχανικού ασφαλείας και κινδύνων στήν εργασία.