Η εταιρεία ΑΤΚΑ AΕ ολοκλήρωσε τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την τοποθέτηση Μεταλλικών Χοανών για την εταιρεία SABO S.A.

  • Κατασκευή 8 χοανών τροφοδοσίας βάρους προϋπολογιστικού βάρους 36.390kg .
  • Τοποθέτηση των ανωτέρω 8 χοανών επί τόπου του έργου.  
  • Την μετάβαση δύο μηχανικών στο εργοτάξιο, λήψη μετρήσεων με κατάλληλα όργανα και εκπόνηση των τελικών σχεδίων.